Penningen Meilleur élève au bac
Wanneer de resultaten van de examens bekend zijn, kun je uitrekenen wie op jouw school dit jaar de beste leerling voor het vak Frans was. Dat doe je bijvoorbeeld door de cijfers van SE en CE bij elkaar op te tellen en dan te kijken wie het hoogst gescoord heeft. Traditioneel stelt Levende Talen Frans voor die leerlingen een erepenning en een certificaat ter beschikking. Die kunt je als docent bestellen via dit formulier. Let wel: 1 penning per opleiding, dus maximaal 3 in een scholengemeenschap!

Gesprek met Mariëlle Paul, minister van primair en voortgezet onderwijs
Donderdag 30 mei mocht Levende Talen Frans in gesprek met de minister van primair en voortgezet onderwijs over de actualisatie van de kerndoelen en de eindtermen met betrekking tot het talenonderwijs en digitale geletterdheid. In een prettig en constructief gesprek hebben we, mede op basis van jullie feedback, aangegeven dat we blij zijn met de inhoudelijke richting van de voorstellen. Uiteraard hebben we ook onze zorgen geuit, over de ontwerpruimte, de onderwijstijd, het ontbreken van een advies lessentabel voor de onderbouw, over de ruimte en facilitering van docenten voor de (voorbereiding van) de implementatie van de geactualiseerde kerndoelen en eindtermen en de gevolgen ervan voor het curriculum, over professionalisering en de rol die we daar als vakvereniging graag in willen spelen voor onze leden. Ook hebben we gesproken over het lerarentekort voor ons vak, wat dat voor sommige scholen en docenten betekent, en hebben we mogelijke acties om het tekort tegen te gaan verkend. We zijn benieuwd wat onze bijdrage de komende tijd precies gaat opleveren. Histoire à suivre !

Profielwerkstukkenwedstrijd 2023-2024
De winnaars van deze editie zijn bekend. Kijk hier voor meer informatie.

Prix du jeune lecteur 2023-2024
De winnaars van de 16e editie zijn bekend. Lees hier verder.

Concours interscolaire 2023-2024
De winnaars van deze editie zijn bekend. Kijk hier voor meer informatie.

Visiegroep Buurtalen @ Politieke Partijen; motie Kamerlid Krul (CDA)
De Visiegroep Buurtalen heeft een brief gestuurd over de benarde positie van het Frans en het Duits naar alle politieke partijen. Daarnaast is de brief ter info verstuurd naar de betrokken ambassades, OCW, de educatieve uitgevers, de Onderwijsraad en het SLO.

Reactie op de brief van de Visiegroep Buurtalen
Het Kamerlid Krul (CDA) heeft op 18 januari 2024 een motie ingediend waarin de Regering wordt opgeroepen om met een ambitieus plan te komen om de negatieve spiraal rondom de schoolvakken Frans en Duits te doorbreken en daar de grensregio’s en organisaties rondom buurtalen actief bij te betrekken.

Het economisch belang van het Frans
Regelmatig publiceren wij een actuele versie van het artikel Talen en hun economisch belang. De nieuwste versie is heet nu Waarom Frans? - Het economisch antwoord - 2023 en is hier te vinden.

CDA-motie over talenopleidingen met forse steun aangenomen

Maandag 1 juni heeft de Tweede Kamer een motie van het CDA-Kamerlid Krul (gesteund door diens CDA-collega Peters en CU-collega Van der Graaf) over de talenopleidingen aangenomen. De Kamer dringt er in de motie op aan dat een deel van de sectorgelden ook wordt uitgegeven aan de ’tekorttalen’ (dat wil zeggen: talen waarvoor een ernstig lerarentekort is) Nederlands, Frans en Duits. Een eigenaardigheid van de huidige sectorplannen is dat ze tientallen miljoenen euro’s extra behelzen voor de geesteswetenschappen en dat deze gelden zijn toegekend onder voorwaarde dat er iets aan de tekorttalen zou gebeuren, maar dat er van het geld geen euro naar de tekorttalen gaat. Die moeten alleen meer samenwerken om zo de problemen op te lossen.

In de motie zegt de Kamer verder “dat de energie met name ingezet moet worden op het laten groeien van de studentenaantallen en dat de sectorplanmiddelen in ieder geval ook ingezet moeten worden voor een grote landelijke campagne ‘kies talen’, in lijn met het rapport "Talen Centraal”. De motie is gesteund door alle Kamerfracties, behalve D66, FvD en Groep Van Haga.
Deze tekst is overgenomen van Neerlandistiek - online tijdschrift voor taal- en letterkunde

Frans kiezen in de bovenbouw: powerpoint
Op verschillende scholen in Nederland moeten leerlingen tegenwoordig al vrij vroeg een profielkeuze maken. Zo zijn er scholen waar in december wordt begonnen met vakvoorlichting en waar leerlingen al in januari of februari een voorlopige profielkeuze moeten maken. Onze ervaring wijst uit dat leerlingen die eenmaal een keuze hebben gemaakt, niet meer afstappen van deze keuze. Daarom is het van belang om op tijd te beginnen met vakvoorlichting Frans. De sectie Frans van Levende Talen heeft een Powerpointpresentatie gemaakt bij het boekje 'Frans kiezen in de bovenbouw'. Deze is, in gezipte vorm, te vinden op de pagina waar alle voorlichtingsmateriaal staat: klik hier.

Vacature bestuursleden SBF
Het sectiebestuur Frans zoekt leden van Levende Talen die willen toetreden tot het bestuur. Kijk voor alle informatie in dit pdf-document.

Docentengids Frans editie 2022
De docentengids Frans is het onmisbare handboek voor iedere docent die dit vak geeft. De vernieuwde editie van 2022 kan hier als pdf-file worden gedownload.

Motie Van Meenen
Op 20 april 2021 is met 146 stemmen vóór - alleen Ja21 was tegen - in de Tweede Kamer onderstaande motie aangenomen die herziening van het centraal examen Nederlands en dat van de moderne vreemde talen buiten het lange proces van curriculum.nu plaatst.
Dat is voor Levende Talen belangrijk nieuws, want die vereniging maakt zich al lange tijd zorgen over de centrale examens in het voortgezet onderwijs.

MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN
Voorgesteld 13 april 2021
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er al vele jaren kritiek is op de centrale examens Nederlands en moderne vreemde talen; van mening dat de herziening van deze centrale examens niet gekoppeld moet zijn aan de vernieuwing van het curriculum en dat vaart gemaakt moet worden met dit proces; verzoekt de regering, de centrale examens Nederlands en moderne vreemde talen in overleg met in ieder geval de Vereniging van Leraren in Levende Talen, de Raad voor de Neerlandistiek en het Meesterschapsteam Nederlands te hernieuwen en dit los te behandelen van de curriculum-herziening, en gaat over tot de orde van de dag.

Brief van Minister van OCW aan Tweede Kamer
Op de in het hieronder staande artikel genoemde brief van SBF aan de Minister en na het onderzoek en de aanbeveling van het CvTE omtrent de centrale havo-examens heeft de Minister gereageerd met een kamerbrief waaruit we de voor docenten Frans belangrijkste fragmenten hebben geciteerd in een pdf-bestand. Lees deze anderhalve pagina!

Brief van Sectiebestuur Frans aan Minister van OCW
Als bijdrage aan de politieke discussie over de (te) moeilijke centrale havo-examens Frans en Duits van de afgelopen jaren heeft het SBF een brief gestuurd naar de minister van OCW met voorstellen voor de verbetering van de examens Frans. De tekst van deze brief vindt u hier. De uitkomsten van het eraan voorafgaande onderzoek door het SBF vindt u hier.

Manifest Buurtalen: geef Frans en Duits de ruimte!

Buurtalen met achtergrondOp 31 januari 2018 lanceerde de Visiegroep Buurtalenhet manifest: ‘Geef Frans en Duits de ruimte in het onderwijs!’ dat oproept tot versterking van de positie van de buurtalen in het Nederlandse onderwijs. Het manifest werd gepubliceerd op www.buurtaalonderwijs.nl
De Visiegroep Buurtalen constateert dat de kennis van onze buurtalen Duits en Frans sterk achteruitgaat. De aandacht voor Duits en Frans neemt in het voortgezet onderwijs razendsnel af. In het vmbo is Frans gemarginaliseerd; het Duits verdwijnt ook steeds meer. In het havo en vwo staan de aantallen lesuren voor beide vakken zwaar onder druk. Het huidige eindexamen toetst kennis van de buurtalen Frans en Duits daarbij onvoldoende.
Het manifest vraagt om sterke sturing van overheidswege om de positie van de buurtalen Duits en Frans terug te winnen en te bewaken; een accent binnen het nieuwe curriculum op communicatieve en interculturele vaardigheden; een herziening van de eindexamens en de kans voor iedere leerling, ook in het vmbo, om eindexamen te kunnen doen in Frans en Duits; een passende eigen leerlijn voor de buurtalen in het vmbo; een vakinhoudelijke versterking van de hbo- en wo-opleidingen Frans en Duits; en een landelijke promotiecampagne die leerlingen en studenten stimuleert om talen te leren.
Wij roepen iedereen op dit manifest te
lezen en steun te betuigen. Daarnaast vragen wij u om dit manifest zoveel mogelijk te delen met uw collega’s, schooldirectie en ouders van leerlingen, maar ook met uw kennissen en via social media. Vergeet niet het lokale bedrijfsleven en de culturele sector ook op de hoogte te stellen. Samen staan we sterk!
De visiegroep buurtalen doet hier verslag van wat in 2018 is ondernomen.

Daarom Frans!
Het vak Frans is de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws geweest. Op deze site is een pagina aangemaakt waarop de meest recente artikelen te vinden zijn die handelen over de positie van het moderne vreemde talen onderwijs en met name die van het Frans.

NubeterFrans

De website NuBeterFrans bestaat nu 5 jaar en heeft + 24.450 actieve deelnemers! Deelnemen is gratis en het biedt leerlingen elke dag een leuk momentje om hun Frans te verbeteren!
Schrijf uzelf en uw klas vandaag nog individueel of als groep in op deze pagina en leer met plezier!

Advies lessentabel Frans
Het sectiebestuur Frans van Levende Talen heeft een advies lessentabel uitgebracht voor het vak Frans in het voortgezet onderwijs.

Nieuwsbrief - Facebook
Kijk hier hoe je je kunt abonneren op de gratis Nieuwsbrief Frans. Je kunt ons nu ook volgen op Facebook.

Argumenten om Frans te kiezen
Op de pagina Downloads is materiaal te vinden om leerlingen ervan te overtuigen Frans te kiezen in hun examenpakket. Daar staan een poster, een flyer, een lespakket en de economische argumenten voor de keuze van Frans.

 

Waarom deze site?

Welkom op franszelfsprekend.nl! De site die het belang van het Frans aantoont.

 

Waarom zou je als scholier of student voor Frans kiezen? Wat is de meerwaarde van het Frans voor mensen die al werken?

 

Kijk en luister naar de interviews met Nederlanders die vertellen hoe belangrijk het Frans voor ze is. Frans is makkelijker en dichterbij dan je zou denken. Ben je overtuigd en wil je verder?

 

Kijk dan hoe en waar je aan de slag kunt om je Frans te verbeteren. Voor 'l'art de vivre à la française' maar ook voor 'faire des affaires' in één van de vele Franstalige landen.

 

Un jour vous direz: "Oui, je parle français aussi!"